03-03-2012 18:45
1056
CE İŞARETİ NEDİR?

 

CE İşareti, “Avrupa Normlarına Uygunluk” anlamına gelen “Conformité Européenne” sözcüklerinin baş harflerinden oluşur.

CE İşareti, Avrupa Birliği’nin, teknik mevzuat uyumu çerçevesinde 1985 yılında benimsediği Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında hazırlanan Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamına giren ürünlerin bu direktiflere uygun olduğunu ve gerekli bütün uygunluk değerlendirme faaliyetlerinden geçtiğini gösteren bir “Birlik” işaretidir. CE İşareti, ürünlerin, amacına uygun kullanılması halinde insan can ve mal güvenliği, bitki ve hayvan varlığı ile çevreye zarar vermeyeceğini, diğer bir ifadeyle ürünün güvenli bir ürün olduğunu gösteren bir işarettir.

CE işareti kalite ile ilgili değildir, tüketiciye bir kalite güvencesi sağlamaz, yalnızca ürünün, asgari güvenlik koşullarına sahip olduğunu gösterir. CE İşareti taşıyan bir ürün, AB üyesi ülkeler arasında rahatça serbest dolaşıma girmekte; böylece işaret bir nevi”pasaport” işlevi de görmektedir.

CE işareti ürünün AB teknik mevzuatına uygunluğunu belirten resmi bir işarettir.
 

 

NEDEN CE İŞARETİ ?

CE İşareti AB’nin uyulması mecburi olan bir takım Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamında  ürünlere iliştirilen bir işaret olduğu için, söz konusu mevzuat kapsamına giren ve AB üyesi ülkelerde piyasaya arz edilecek olan ürünlerin bu işareti taşıması zorunludur.

1996 yılı başında AB ile ülkemiz arasında yürürlüğe giren Gümrük Birliği tarım ürünleri dışında malların serbest dolaşımını öngörmektedir. Ülkemiz Gümrük Birliği ile AB ile ilişkilerinde 3. ülkelerden farklı bir konum kazanmıştır. Bu farklılık AB’ye üye ülkelerle mal satışında tam rekabete girmemizin yanı sıra, mal üretiminde de Birlik içerisinde belirlenmiş standartların Türkiye açısından da zorunluluk haline gelmesidir. Bu kapsamda Türkiye’de CE süreci üretimin ayrılmaz bir parçası olmuştur, ve Türk malının kalitesini yükseltecektir.

Bu aşamada, Türkiye’de 23 ürün grubunun üreticileri için önceleri sadece AB’ye ihracatta zorunlu olan CE İşareti, bu tarihten itibaren ülkemizde piyasaya arz edilecek ürünler için de zorunlu hale gelecektir.

 

 

ASANSÖRLER DİREKTİFİ

Giriş

95/16/EC sayılı Asansörler Direktifi ile bina ve inşaatlarda daimi olarak kullanılan asansörler ve bunlarla birlikte kullanılan emniyet aksamları için yeni zorunlu hükümler getirilmiştir.

Temel gerekler, diğer hususların yanında, kafes inşası, askı ve destek araçları, kapasite sınırları, çalışma, emniyet ve acil durum araçları, yangın emniyeti, elektrik emniyeti, bakım, işaretleme ve kullanım talimatlarına uygulanır. Uygulanabilecek bir uyumlaştırılmış Avrupa standardının bulunmadığı durumlarda ulusal standartlar uygulanmalıdır.

Direktif, temel gereklere uygunluk, AT Uygunluk Beyanı hazırlanması ve CE işaretinin iliştirilmesinden kurucu firmayı sorumlu tutmaktadır. Emniyet aksamları bakımından ise imalatçı veya onun Topluluk içindeki temsilcisi sorumludur. Temel gereklere uygunluk, yapım ve tesis edilme esnasındaki belgelendirilmiş kalite güvence sistemi veya bir onaylanmış kuruluşun tesisatı tamamlanmış asansörü doğrudan incelemesi suretiyle sağlanır ve değerlendirilir.

Yalnızca kolay okunabilir biçimde CE işareti iliştirilmiş olan ve temel gerekleri karşılayan asansörler ve emniyet aksamları hizmete sokulabilir veya piyasaya sürülebilir. Yapım ve tesis aşamalarında, uygunluk değerlendirme sürecine bir onaylanmış kuruluşun dahil olması durumunda CE işaretinin yanında mutlaka onaylanmış kuruluşun kimlik numarası da bulunmalıdır. Ayrıca, kurucu firmanın veya imalatçının adı ve adresi, seri ve tip numarası ve üretim yılı da belirtilmelidir. Her kabinde kullanıcının kolayca görebileceği bir yerde, kilogram cinsinden nominal taşınabilecek yük ve müsaade edilebilen kişi sayısı gösterilmek zorundadır.

Asansörler Direktifi 1 Temmuz 1997 tarihinden bu yana uygulanabilmektedir. 1 Temmuz 1999 tarihinden beri uygulama zorunlu hale gelmiştir. 1 Temmuz 1999 itibariyle 84/529/EEC sayılı Direktifi de yürürlükten kaldırılmıştır. Bu direktifte elektrik, hidrolik ve “oleo-electrical” güçle çalışan asansörler için emniyet gerekleri daha önceden belirlenmiştir.

Kapsam

95/16/EC sayılı Asansörler Direktifi binalarda ve inşaatlarda daimi olarak kullanılan asansörlere uygulanır. Ayrıca, bu asansörlerde kullanılan emniyet aksamlarına da uygulanır. Örneğin; iniş kapılarını kilitleme mekanizmaları, aşırı hızı sınırlandırma araçları, düşmeyi önleyecek araçlar vs.

Bu direktifin amaçları doğrultusunda “asansör”; belli seviyelere hizmet veren, esnek olmayan ve yatay düzleme 15 dereceden fazla bir açı oluşturan raylar boyunca hareket eden bir kabine sahip ve kişilerin, kişilerin ve yüklerin, eğer kabin sadece bir kişinin girebileceği ve kumanda teçhizatı bu kişinin bizzat veya yanındaki kişinin kolayca ulaşabileceği şekilde dizayn edilmişse sadece yükleri taşımaya yönelik olan bir araçtır.

Esnek olmayan raylar boyunca hareket etmemesine rağmen, sabit bir yönde hareket eden asansörler de bu direktifin kapsamına girerler (Örneğin; makaslı asansörler).

Direktif kesinlikle özel amaçlarla kullanılan şu asansörlere uygulanmaz:
1.toplu veya özel kişi taşınmasına yönelik kablolu dağ trenleri ve teleferikler,
2.maden ocağı vinçleri,
3.tiyatro sahne asansörleri,
4.ulaşım araçlarına yerleştirilen asansörler,
5.bir makine ile bağlantılı olan ve sadece işyerlerinde ulaşım amacıyla kullanılan asansörler,
6.dişli ve çarklı trenler,
7.inşaat sahası asansörleri ve maden çıkarma mekanizmaları.

Uygulanabilen diğer direktifler

Şu anda bu direktifin kapsamına giren asansörler için özel direktiflerin hazırlanması durumunda sadece söz konusu özel direktif uygulanacaktır. Ancak, bu şimdiye kadar söz konusu olmamıştır.

Elektrik enerjisinin kullanımından ve elektromanyetik radyasyondan kaynaklanan riskler Asansörler Direktifinin temel gereklerinin kapsamına girmektedir. Alçak Gerilim Direktifi, yük ve yolcu asansörlerinin elektrik parçalarını dahi özellikle kapsamı dışında bırakmaktadır. Bu yüzden bu iki direktifin uygunluk değerlendirme prosedürleri genellikle ayrı ayrı izlenmek zorunda değildir.

Makineler direktifi

Asansörler Direktifi açıkça Makineler Direktifinin temel gereklerinin uygulanmasına atıfta bulunmaktadır. Asansörler Direktifinin güvenlik gereklerince ele alınmayan belli bir tehlikenin varlığı durumunda Makineler Direktifi uygulanmalıdır. Tasarımda emniyet kuralları ile ilgili olan Makineler Direktifinin temel gereklerinin uygulanmasına her durumda başvurulmalıdır.

İnşaat malzemeleri direktifi

Asansörler Direktifi, asansörün tesisatı aşamasında ortaya çıkan ve bu direktifin kapsamına girmeyen inşaatla ilgili yönler bakımından İnşaat Malzemeleri Direktifinin uygulanabileceği anlamına gelen İnşaat Malzemeleri Direktifinin 2. maddesinin 3. paragrafı kapsamındaki direktiflerden birisidir.

Uygunluk değerlendirmesi

Asansörlere ve bunların emniyet aksamlarına uygulanması zorunlu olan değerlendirme modüllerinin arasında, imalatçının ürünün uygunluğunu tamamen kendisinin değerlendirdiği prosedür olan Modül A bulunmamaktadır.

Asansörlerin yapımı, tesisi ve kontrolü için tesisatçı firma şu 5 prosedürden birini seçebilir:
1.Üretim kalite güvencesinin belgelendirme sistemi (Modül D) ile birlikte bir onaylanmış kuruluşun yapacağı AT Tip İncelemesi (Modül B). AT Tip İncelemesi tek bir asansörle veya bir asansörler serisinden alınan bir numune ile ilgili olabilir ve en nihayetinde bir tam kalite güvence sistemi çerçevesinde gerçekleştirilebilir.
2.Belgelendirilmiş Ürün Kalite Güvencesi Sistemi (Modül E) ile birlikte onaylanmış kuruluşun yapacağı AT Tip İncelemesi (Modül B). AT Tip İncelemesi tek bir asansörle veya bir asansörler serisinden alınan bir numune ile ilgili olabilir ve en nihayetinde bir tam kalite güvence sistemi çerçevesinde gerçekleştirilebilir.
3.Tesisatın tamamlanmasından sonra onaylanmış kuruluşun bir ürün doğrulaması (Modül F) yaptığı durumlarda bu onaylanmış kuruluşça yapılacak AT Tip İncelenmesi (Modül B). AT Tip İncelemesi tek bir asansör veya asansörler serisinden bir numune ile ilgili olabilir ve en nihayetinde bir tam kalite güvence sistemi çerçevesinde gerçekleştirilebilir.
4.Onaylanmış kuruluşça yapılacak Birim Doğrulaması (Modül G).
5.Belgelendirilmiş toplam kalite güvence sistemi (Modül H). Bir asansörün tamamen veya kısmen uyumlaştırılmış standartlara göre yapılması durumunda, onaylanmış kuruluş kalite sistemi yerine tasarımın uygunluğunu değerlendirecektir.

Emniyet aksamlarının üreticisi bir onaylanmış kuruluşça rasgele kontrol edilen kendi uygun üretim kalite kontrolüne (Modül C) veya bir ürün kalite güvencesi sistemine (Modül E) göre hazırlanan tipe uygunluk beyanı ile birlikte toplam kalite güvence (Modül H) sistemi ve AT Tip İncelemesi (Modül B) arasında bir tercih şansına sahiptir.
 


( 1056 Okunma )